Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Serwis
 4. Warunki korzystania z Serwisu
 5. Obowiązki Użytkownika
 6. Odpowiedzialność Serwisu oraz obowiązki Usługodawcy
 7. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Odstąpienie od umowy
 10. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.syndykoffice.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Piotra Klempkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@syndykoffice.pl

Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:

rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

obowiązki Użytkownika,

tryb postępowania reklamacyjnego,

odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Zabrania się wykorzystywania Usług Elektronicznych do zamieszczania jakichkolwiek treści (np. reklam) kierujących do komercyjnych i konkurencyjnych serwisów internetowych, a także innych treści uznawanych jako Spam.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. DEFINICJE

USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR SERWISU) – Piotr Klempka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165

UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu. Użytkownikiem serwisu może być jedynie osoba posiadająca licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego (Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r.o licencji doradcy restrukturyzacyjnego) wykonujący swój zawód i korzystający z serwisu na potrzeby pełnionej funkcji.

KONTO UŻYTKOWNIKA – konto utworzone przez Doradcę Restrukturyzacyjnego w trakcie rejestracji posiadające stworzone przez użytkownika indywidualne dane dostępu – login (adres mailowy) i hasło. Rejestracja użytkownika i zatwierdzenie regulaminu serwisu upoważnia Administratora do przesyłania na podany przy rejestracji adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Doradcy Restrukturyzacyjnemu.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Zarejestrowanego Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

SERWIS – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.syndykoffice.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę. Serwis obejmuje oprogramowanie oraz bazę danych.

STRONY – Użytkownik (Zarejestrowany Użytkownik) oraz Usługodawca.

USŁUGI – wszystkie usługi oferowane w Serwisie, w szczególności:

– generowanie dokumentów na potrzeby prowadzonego przez Użytkownika postępowania upadłościowego,

– przetwarzania informacji przekazanych przez Użytkownika na jego potrzeby,

– przesyłanie informacji o zmianach w serwisie,

– przesyłanie dokumentów księgowych za zamówione i wykupione pakiety postępowań upadłościowych,

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

SYNDYK – Osoba fizyczna lub prawna powołana przez Sąd do pełnienia tej funkcji w postępowaniu upadłościowym.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE – postępowanie prowadzone przez Sąd zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. 2003 nr 60 poz. 535).

PAKIET – konkretna ilość postępowań upadłościowych, które mogą być wykorzystywane przez Użytkownika na potrzeby własne. Minimalna ilość zamawianych pakietów wynosi 5 sztuk.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu prowadzenie Konta w Serwisie.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w  Regulaminie.

Serwis w ramach świadczonych Usług umożliwia Użytkownikom przetwarzanie informacji w celu sporządzenia dokumentów wykorzystywanych w prowadzonych przez niego postępowaniach upadłościowych.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z serwisu przez Użytkownika możliwe jest po utworzeniu konta użytkownika w serwisie.

Z chwilą utworzenia konta użytkownika, użytkownik posiada 5 darmowych pakietów. Po ich wykorzystaniu, istnieje możliwość zamówienia dodatkowych pakietów poprzez ich zamówienie i opłacenie przelewem bankowym za pośrednictwem systemu obsługi płatności transferuj.pl.

Koszt 1 pakietu wynosi 50 zł netto/61,50 zł brutto.

subskrypcji lub abonamentu w kwocie:

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen pakietu.

Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Prawa autorskie do Serwisu i jego elementów, przysługują tylko i wyłącznie Administratorowi Serwisu.

Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą „ciasteczek” (cookies), języka XHTML w wersji 1.1 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 2.1 lub wyższej.

Zabrania się Użytkownikom korzystania z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i dobrych zwyczajów dotyczących zachowania poufności danych wykorzystywanych w serwisie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Serwis i Administrator serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania go przez Użytkownika.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS

Reklamacje dotyczące płatnych Usług dodatkowych można zgłaszać Administratorowi Serwisu drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Zarejestrowanego Użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Administrator Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną..

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. zakup pakietu, poprawa danych indywidualnych, których nie mogą być zmienione przez Użytkoniwka).

Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administrator Serwisu może zablokować Konto Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w  szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:

– narusza Regulamin,

– dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,

– działa na szkodę Operatora/serwisu/administrator,

– poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,

– dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub

– wykonuje czynności niezgodne z prawem.

Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zarejestrowany Użytkownik posiadający wykupiony i opłacony pakiet może zrezygnować z niego jedynie w zakresie co do niewykorzystanego pakietu.

Administrator Serwisu zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.

Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika.

Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.syndykoffice.pl/informacje/regulamin-serwisu.