Informacje

Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było dostarczenie narzędzi informatycznych dla Doradców Restrukturyzacyjnych w sporządzaniu dokumentów w prowadzonych przez nich postępowaniach upadłościowych, głownie konsumenckich.
Zapraszam do współpracy wszystkich Doradców Restrukturyzacyjnych, których codzienna praca przy użyciu niniejszego serwisu stanie się łatwa, szybka i przyjemna.

Z góry dziękuję za wszystkie cenne uwagi oraz przepraszam za pomyłki i błędy, które mogą się pojawić zwłaszcza w tym początkowym okresie uruchomienia portalu i poprawiania ewentualnych zauważonych błędów.

Specjalne podziękowania kieruję do Pana Norberta Stadnika z firmy 4Multimedia, który opracował model informatyczny oraz graficzny tego portalu oraz dla wszystkim Doradcom Restrukturyzacyjnym, których uwagi przyczyniły się do powstania niniejszego portalu.

Wszystkim serdecznie dziękuję oraz zapraszam do dalszej współpracy nad tworzeniem i rozwojem niniejszego serwisu.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:

I. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu syndykoffice.pl jest Piotr Klempka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@syndykoffice.pl, zwany dalej „Administratorem”.

Administratorem danych powierzonych przez poszczególnych Doradców Restrukturyzacyjnych są oni sami na podstawie wykonywanej funkcji art. 14 ust. 5 lit. d RODO

II. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z tego serwisu przez poszczególnych indywidualnych Doradców Restrukturyzacyjnych. Żadne dane zawarte lub powierzone w serwisie nie są dostępne osobom trzecim. Dane osobowe wykorzystane są jedynie dla funkcjonowania serwisu w zakresie jakim są wykorzystywane przez każdego z korzystającego, które te dane udostępnił na własne potrzeby.

III. Źródło danych osobowych:

Dane osobowe są pozyskiwane z danych, które poszczególny korzystający z serwisu Doradca Restrukturyzacyjny je udostępnił w serwisie w celu ich wykorzystania na potrzeby własne.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres przetwarzanych danych osobowych Doradcy Restrukturyzacyjnego obejmuje:
– imię i nazwisko.
– nr licencji,
– adres kancelarii Syndyka,
– nazwa i forma prowadzonej działalności gospodarczej,

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody na korzystanie z serwisu i akceptacji regulaminu oraz art. 14 ust 5 lit. d RODO

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez poszczególnych Doradców Restrukturyzacyjnych na potrzeby prowadzonych postępowań wynikających z pełnionej funkcji i zawodu.

VI. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą wykorzystywane przez Doradcę Restrukturyzacyjnego korzystającego z serwisu.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@syndykoffice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. I.

X. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z serwisu.

XI. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celach profilowania.