Funkcjonalność

SYNDYK OFFICE

Optymalne rozwiązanie, które przyspieszy pracochłonne tworzenie korespondencji seryjnej, wypełnianie dokumentów, przygotowywanie sprawozdań finansowych

DODAJ NOWE POSTĘPOWANIE

Jak dodać NOWE POSTĘPOWANIE?

 1. Wybierz z lewego menu pozycję „Postępowania”
 2. Wybierz pozycję „Dodaj nowe postępowanie”
 3. Uzupełnij wszystkie pola i zatwierdź je zielonym przyciskiem „Zapisz postępowanie upadłościowe” znajdującym się na dole strony

Pamiętaj by uzupełnić dane we wszystkich zakładkach znajdujących się w górnej części strony – Upadły | Sąd | Wierzyciele | Komornicy | Pracodawca/ZUS | Poczta | Urząd Skarbowy | Postępowania sądowe

Dane te są niezbędne do generowania gotowych dokumentów. W przypadku braku wprowadzonych danych, system wskaże niemożność wygenerowania danego dokumentu, np. Wezwanie do wydania majątku.

AKTYWNE POSTĘPOWANIA

Po wybraniu w lewym menu pozycji „Postępowania” a później „Aktywne postępowania” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych postępowań.

ARCHIWALNE POSTĘPOWANIA

Po wybraniu w lewym menu pozycji „Postępowania” a później „Archiwalne postępowania” wyświetli się lista archiwalnych postępowań.

LISTA KOMORNIKÓW

Po wybraniu w lewym menu pozycji „Lista Komorników”  wyświetli się lista Komorników wprowadzona do systemu.

By dodać Komornika należy kliknąć zielony przycisk „Dodaj pozycję”, który znajduje się po prawej stronie w górnej części ekranu.

LISTA SĄDÓW

Lista Sądów i Komorników jest listą najczęściej używanych w postępowaniach przez danego Syndyka. Umożliwia to dodanie do danego postępowania automatycznie z listy, zamiast wprowadzać te same dane dla każdego postępowania za każdym razem.

Po wybraniu w lewym menu pozycji „Lista Sądów”  wyświetli się lista Sądów.

By dodać Sąd należy kliknąć zielony przycisk „Dodaj pozycję”, który znajduje się po prawej stronie w górnej części ekranu.

By edytować dane Sądu, usunąć jego dane z systemu lub sprawdzić przypisane postępowania należy kliknąć na przycisk znajdujący się na samym końcu tabeli.

GENEROWANIE DOKUMENTÓW – KORESPONDENCJA

Jak wygenerować KORESPONDENCJĘ?

1. Wybierz z lewego menu pozycję POSTĘPOWANIA

2. Wybierz pozycję AKTYWNE POSTĘPOWANIA

3. Na ekranie wyświetli się lista aktywnych postępowań

4. By wygenerować dokumenty danego postępowania należy kliknąć na przycisk znajdujący się na końcu pozycji i wybrać „Korespondencja”

5. Po chwili na ekranie pojawi się lista dokumentów do wygenerowania dotyczących konkretnego postępowania

6. Wewnątrz okna po lewej stronie znajdują się zakładki. Należy kliknąć na wybraną zakładkę by zobaczyć dostępną listę dokumentów.

7. By pobrać dokument należy kliknąć na wybraną pozycję. Po chwili zostanie wygenerowany on w formacie PDF.

Na końcu listy dokumentów znajduje się link do wygenerowania koperty (format C5) do danego odbiorcy.

WYKAZ GENEROWANYCH DOKUMENTÓW

A. Korespondencja do Upadłego

B. Korespondencja do Sądu Upadłościowego

Przed wygenerowaniem dokumentu „Wniosek o odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości” należy podać liczbę odpisów. Uzupełnij pole i zatwierdź je zielonym przyciskiem „Generuj”.

C. Korespondencja Sądowa

 • Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania – wzór dokumentu

Przed wygenerowaniem dokumentu należy wybrać Sąd. Zaznacz pole wyboru i zatwierdź je zielonym przyciskiem „Generuj”.

D. Korespondencja z Wierzycielami

 • Zawiadomienie Wierzycieli o ogłoszeniu upadłości Dłużnika – wzór dokumentu

Przed wygenerowaniem dokumentu należy wybrać Wierzycieli. Zaznacz pole wyboru i zatwierdź je zielonym przyciskiem „Generuj”.

E. Korespondencja do Komorników

Przed wygenerowaniem dokumentów należy wybrać Komorników. Zaznacz pole wyboru i zatwierdź je zielonym przyciskiem „Generuj”.

F. Korespondencja do Pracodawcy/ZUS

 • Zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór dokumentu
 • Wezwanie do zajęcia wypłacanego świadczenia z ZUS – wzór dokumentu
 • Wydrukuj koperty: Pracodawca
 • Wydrukuj koperty: ZUS

G. Korespondencja z Urzędem Pocztowym

H. Korespondencja z Urzędem Skarbowym

 • Zawiadomienie US wraz z wezwaniem o udzielenie informacji – wzór dokumentu
 • Wydrukuj koperty: Urząd Skarbowy

I. Korespondencja z Centralną Informacją KRS

 • Zapytanie Centralna Informacja KRS – wzór dokumentu
 • Wydrukuj koperty: Centralna Informacja KRS

SPRAWOZDANIA SYNDYKA

Jak wygenerować SPRAWOZDANIE SYNDYKA?

1. Wybierz z lewego menu pozycję POSTĘPOWANIA

2. Wybierz pozycję AKTYWNE POSTĘPOWANIA

3. Na ekranie wyświetli się lista aktywnych postępowań

4. By wygenerować sprawozdanie należy kliknąć na przycisk znajdujący się na końcu pozycji i wybrać „Sprawozdania Syndyka”

5. Po chwili na ekranie pojawi się lista, gdzie będą widoczne sprawozdania.

Aby dodać nowe sprawozdanie kliknij na zielony przycisk „Nowe sprawozdanie”

6. Uzupełnij dane

 • Pierwsza zakładka INFORMACJE PODSTAWOWE – wpisz numer sprawozdania i zakres dat za jakie jest sporządzane sprawozdanie

Po kliknięciu na pole „Okres sprawozdania” pojawią się dwa kalendarze. Na kalendarzu po lewej stronie zaznacz datę początkową, na kalendarzu po prawej stronie kliknij na datę zamykającą okres sprawozdania.

Strzałki umieszczone w górnej części kalendarza służą do poruszania się między miesiącami.

 •  Druga zakładka SPRAWOZDANIE SYNDYKA Z DOKONANYCH CZYNNOŚCI- opisz dokonane czynności w bieżącym sprawozdaniu Syndyka, wpisując je w poszczególne pola, a następnie przejdź do następnej zakładki „SPRAWOZDANIE RACHUNKOWE SYNDYKA”
 •  Trzecia zakładka SPRAWOZDANIE RACHUNKOWE SYNDYKA – wprowadź kwoty do poszczególnych pozycji.

Po uzupełnieniu danych we wszystkich zakładkach kliknij zielony przycisk na dole strony „Zapisz sprawozdanie”

UWAGA 1: Na dole arkusza danych znajduje się suma kontrolna, która powinna wyjść 0. System automatycznie na bieżąco przelicza wprowadzone dane. W przypadku sumy kontrolnej różnej od zera, wprowadzone dane są błędne lub niepełne. Algorytm wprowadzania danych polega na prostej zasadzie: stan początkowy funduszów + wpływy – wydatki – stan końcowy = 0

UWAGA 2: System automatycznie pobiera początkowe dane finansowe z poprzedniego sprawozdania finansowego, które zostały umieszczone jako dane końcowe.

UWAGA 3: System automatycznie sumuje narastająco kwoty z poprzednich sprawozdań i umieszcza wszystkie pozycje w odpowiednim miejscu sprawozdania finansowego automatycznie.

Jeżeli nie uzupełnisz wymaganego pola zostanie ono zaznaczone na czerwono

Sprawozdanie zostanie zapisane dopiero po dodaniu wszystkich niezbędnych informacji

7. Po zapisaniu sprawozdania na ekranie pojawi się informacja, że zostało ono dodane, będzie również widoczne na liście

8. Edycja sprawozdania – aby wprowadzić zmiany w dodanym sprawozdaniu należy kliknąć na przycisk znajdujący się na końcu pozycji i wybrać „Edytuj sprawozdanie”

Po wprowadzeniu zmian zapisz je klikając na zielony przycisk „Zaktualizuj sprawozdanie” znajdujący się na dole ekranu

9. Sprawozdanie PDF – aby pobrać dodane sprawozdanie należy kliknąć na przycisk znajdujący się na końcu pozycji i wybrać „Pobierz sprawozdanie PDF”

Po chwili rozpocznie się pobieranie na dysk sprawozdania w formacie pdf

Sprawozdanie Syndyka – wzór

USTAWIENIA

 • Moje dane – edycja podstawowych informacji oraz danych korespondencyjnych
 • Dane dostępowe – edycja hasła do konta
 • Dziennik aktywności – operacje Użytkownika
 • Pakiet – pakiet dostępnych postępowań upadłościowych
 • Faktury – faktury wystawione na Upadłego

LISTA I ZESTAWIENIE WIERZYTELNOŚCI

Jak wygenerować LISTĘ lub ZESTAWIENIE WIERZYTELNOŚCI?
1. Wybierz z lewego menu pozycję POSTĘPOWANIA

2. Wybierz pozycję AKTYWNE POSTĘPOWANIA

3. Na ekranie wyświetli się lista aktywnych postępowań
4. By wygenerować listę lub zestawienie Wierzytelności danego postępowania należy kliknąć na przycisk znajdujący się na końcu pozycji i wybrać „Wierzyciele”
5. Po chwili na ekranie pojawi się lista Wierzycieli dla których możesz wygenerować listę lub zestawienie
6. Kliknij „Dodaj nowego wierzyciela” lub Edytuj pozycję dla istniejącego wierzyciela.
7. Wypełnij wszystkie trzy zakładki – Dane podstawowe wierzyciela, Dane Pełnomocnika i Zgłoszenie wierzytelności, a następnie kliknij Zapisz wierzyciela.
8. Po kliknięciu „Generuj listę/zestawienie Wierzytelności” pojawi się lista Wierzycieli. Należy wybrać Wierzycieli i kliknąć „Generuj”.
9. Zestawienie generuje się do pliku pdf.

Wersja DEMO

Sprawdź jak działa system Syndyk OFFICE

Aby przetestować wersję demo podczas logowania wpisz:
Adres e-mail: demo@syndykoffice.pl
Hasło: demo1234